Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT1-1.4012.145.2018.1.MGO) placówki oświatowe mogą nabyć Magiczny Dywan z 0% stawką VAT!

Przy korzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

1. Zamówienie na sprzęt komputerowy zawierające:

  • nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,
  • numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
  • nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
  • informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną,

oraz

2. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową (w przypadku placówek niepublicznych tylko kopia wpisu do ewidencji jednostek edukacyjnych)

  • zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:

  • Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
  • Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
  • Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.